NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

De NBBU-cao voor Uitzendkrachten is een eenvoudige en flexibele cao. Bij het afsluiten van deze cao houdt de NBBU rekening met de wens van het mkb om ingewikkelde regels te vermijden en administratieve lasten te verminderen.
De NBBU-cao loopt van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019.

Fasensysteem
Fase 1 duurt 26 gewerkte weken (1/2 jaar). In fase 2 kan er 104 gewerkte weken (2 jaar) worden uitgezonden. Gedurende deze twee fases geldt het uitzendbeding en hoeft er niet van tevoren te worden opgezegd.

Fase 3 duurt 208 weken (4 jaar). In deze periode kunnen er maximaal zes overeenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst.

Als fase 3 is voltooid, begint fase 4. Dit betekent dat in totaal na 3,5 jaar fase 4 intreedt. De uitzendkracht heeft dan recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Fasensysteem AOW-plus
De NBBU-cao kent een fasensysteem dat specifiek is gericht op AOW-gerechtigde uitzendkrachten, met als doel een hogere arbeidsdeelname van deze groep te bevorderen. Door het fasensysteem AOW-plus is het mogelijk geworden voor uitzendkrachten om na hun AOW-gerechtigde leeftijd nog maximaal 7 jaar op uitzendbasis aan de slag te blijven.

Lonen
De NBBU-cao hanteert vanaf het begin het loonverhoudingsvoorschrift: het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen van de werknemer die bij de inlener in dienst is.

Om uitzendkrachten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, makkelijker te kunnen uitzenden, kent de NBBU-cao een aparte regel. Op uitzendkrachten die recht hebben op bepaalde uitkeringen of geen startkwalificatie bezitten, kan een loon van 85% van het loonverhoudingsvoorschrift toegepast worden. Dit afleidingspercentage mag maximaal een jaar worden toegepast. Wel moet er in deze periode een gesprek worden aangegaan met de uitzendkracht waarin de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van de uitzendkracht worden besproken.

Scholing 
In de NBBU-cao heeft iedere uitzendkracht recht op een scholingsgesprek. Er wordt een scholingsgesprek gevoerd als de uitzendkracht zelf aangeeft hieraan behoefte te hebben. In dit gesprek wordt besproken of de scholingsbehoefte van de uitzendkracht aansluit bij het opleidingsaanbod van de uitzendonderneming. De scholingsinspanning bedraagt 1,02% van het feitelijk loon van uitzendkrachten die werkzaam zijn in de eerste 78 weken binnen het fasensysteem.

Overige arbeidsvoorwaarden
Er gelden de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eenmaal in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Verder heeft de uitzendkracht recht op 2 vakantiedagen per elke volledige gewerkte werkmaand. Voor de uitzendkracht die werkt op basis van het uitzendbeding worden vooraf vastgestelde percentages bij het loon gereserveerd voor kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. Naar gelang de uitzendkracht voldoende reserveringen heeft opgebouwd, kan hij de gewenste dagen (doorbetaald) opnemen.

 

NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN